ALGEMENE VOORWAARDEN
Wanneer je een bestelling plaatst ga je automatisch akkoord met onderstaande voorwaarden.

Artikel 1 Definities

1.1 Onder “ANK2020” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de Eenmanszaak, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam, met KVK-nummer 24485148

1.2 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de webshop (en andere verkoopplatforms) en wanneer iemand fysiek iets bij ons koopt, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die via ANK2020 een bestelling plaatst.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle online en offline verkopen bij ANK2020.

2.2 Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2.4 ANK2020 behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 3 Overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de juiste persoonsgegevens heeft ingevuld en het aankoopbedrag volledig is voldaan.

3.3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Voor het betalingsverkeer maakt ANK2020 gebruik van Stripe en Paypal. Tijdens de betaling zijn dan ook de privacy policy van Stripe en Paypal van kracht.

Artikel 4 Persoonsgegevens

4.1 De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door ANK2020 vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
– Verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres.
– Bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de online shop en offline verkoop.
– In de toekomst eventuele informatieverstrekking over nieuwe updates, mogelijke aanbiedingen en nieuwsbrief (indien de klant ervoor heeft gekozen)

Artikel 5 Het aanbod

5.1 ANK2020 verkoopt gebruikte artikelen (vintage, tweedehands), hierbij zijn eventuele gebruikssporen niet uit te sluiten. Zonder opvragen van nadere informatie gaat u akkoord met de staat waarin het artikel zich bevindt. Wij proberen zo zorgvuldig mogelijk in de productomschrijving te zetten of op de foto’s te laten zien in welke staat het product op dat moment is.

5.2 Informatie, omschrijving, foto’s/ afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt door ANK2020  met betrekking tot het aanbod worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. ANK2020 garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Indien het product in overduidelijke mate afwijkt van de gegevens op de website, zal ANK2020 passende maatregelen treffen om de klant tegemoet te komen.

5.3 ANK2020 verkoopt o.a. verlichting veelal met de originele oude bedrading. ANK2020 checkt altijd of de lamp het doet. Indien u zelf twijfelt of de bedrading niet helemaal juist is of voldoet aan de huidige regelgeving, dan raadt ANK2020 aan, voor gebruik, eventueel een elektricien te raadplegen. ANK2020 verkoopt de lamp normaliter exclusief gloeilamp.

5.4 ANK2020 kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant, naar termijn van redelijkheid in maatschappelijke opvattingen, had behoren te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5.5 ANK2020 verkoopt ook via andere platforms (Etsy, Marktplaats, Facebookmarket). Op de webshop van ANK2020 kunnen producten niet altijd direct van de site verwijderd zijn na een bestelling op de website of op een ander platform. Het kan dus voorkomen dat een item door twee klanten tegelijk wordt gekocht. Als dit gebeurt wordt het product verkocht aan degene wie het product als eerst heeft aangekocht. 

Artikel 6 Prijzen & betaling

6.1 Alle door ANK2020 vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro´s.  Alle prijzen zijn exclusief verzend- of bezorgkosten. Verzend- of bezorgkosten worden duidelijk vermeld voordat het product wordt afgerekend.

6.2 De door ANK2020 aangeboden artikelen zijn margeartikelen (dus geen BTW-artikelen) en vallen onder de margeregeling. Bij margeartikelen wordt er geen BTW vermeld op de factuur. De BTW is dus niet aftrekbaar.

6.3 Bestellingen via de website kunnen via IDEAL, Creditcard of Paypal worden betaald. Indien men anders wenst, dan kan dit worden aangevraagd. Denk hierbij aan een contante betaling bij het afhalen van het product.

6.4 Het product wordt pas verstuurd of bezorgd zodra het volledige totaalbedrag is voldaan.

6.5 ANK2020 behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

6.6 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de website met betrekking tot die speciale aanbieding.

6.7 Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de klant aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting en/of invoerrechten.

6.8 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

6.9 De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

6.10 In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 7 Verzendkosten

7.1 Verzendkosten Nederland:

Gewone pakketpost Postnl

7,50 euro tot 10 kg

13,50 euro tot 23 kg

Grotere items die niet met de pakketpost mee kunnen. 

50 euro

Afhalen 

Op afspraak kunnen items worden opgehaald.
Hiervoor kunt u contact opnemen met 

7.2 Voor verzending naar het buitenland wordt per land afhankelijk van het gewicht een ander tarief berekend. Hiervoor dient eerst via email contact te worden opgenomen met ANK2020

7.3 Typefouten en fouten bij de berekening van de verzendkosten voorbehouden.

7.4 Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de klant aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting en/of invoerrechten.

Artikel 8 Levering

8.1 Ophalen van de goederen die via de website zijn aangekocht kan enkel op afspraak, dit zal plaatsvinden in overleg met ANK2020. Wanneer men kiest voor het afhalen van aangekochte producten, dan dient dit binnen 14 dagen te geschieden. Zeker in het geval van breekbare artikelen verdient afhalen de voorkeur!

8.2 Voor bestellingen vanuit het buitenland dient eerst via e-mail contact te worden opgenomen over de hoogte van de verzendkosten of bezorgkosten. Bij leveringen in het buitenland gelden afwijkende leveringsvoorwaarden.

8.3 De artikelen worden zo goed als mogelijk verpakt voor verzending. Mocht er echter tijdens het verzenden schade ontstaan, dan is ANK2020 hiervoor niet aansprakelijk. Breekbare artikelen worden altijd verstuurd  met een verzekering.

8.4 Bij ontvangst van betaling verstuurd ANK2020 de bestelling binnen 7 werkdagen, tenzij anders is overeengekomen. De genoemde levertijd is indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige levertermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat.

8.5 Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

Artikel 9 Retour

9.1 De aard van onze producten laat het niet toe om bij alle producten een mogelijkheid tot retour aan te bieden. Indien uw aangekochte product wel met een retourmogelijkheid komt, dan dient u deze binnen maximaal 14 dagen terug te sturen. Retour sturen kan enkel mits het artikel in exact dezelfde conditie/staat is als bij de verkoop. Gemaakte kosten voor het verzenden naar de klant en/of het terug sturen of brengen van artikelen, zijn voor rekening van de koper. Let wel op dat deze voorwaarden alleen gelden voor online aankopen die zonder korting worden verkocht!

U kunt contact opnemen indien u wilt vragen of een product een retourmogelijkheid heeft. mail info@ank2020.com of tel: 0641377560

9.2 Het aankoopbedrag wordt nadat het proces van artikel 9.1 goed is verlopen, geretourneerd excl. gemaakte verzendkosten.

9.3 ANK2020 behoudt het recht om retouren te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden indien het vermoeden bestaat dat de producten door de klant of derden zijn gebruikt of beschadigd.

9.4 Van het herroepingsrecht zijn alle producten uitgesloten die maatwerk betreffen. Het gaat hier om iedere aanpassing op verzoek van de klant. We zullen u dan informeren of retourneren mogelijk is en welke voorwaarden en kosten daaraan verbonden zijn.

Artikel 10 Intellectueel eigendom

10.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen/ foto’s, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en of met betrekking tot de internetsite of promotie ervan berusten bij ANK2020 of andere rechthebbenden. Foto’s, afbeeldingen van ANK2020 mogen niet worden gebruikt zonder toestemming.

 

Artikel 11 Overmacht

11.1 Indien één of beide partijen gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, overmacht, zijn beide partijen niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting.

11.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 12 Schadevergoeding

12.1 ANK2020 kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van haar risico´s liggen.

12.2 ANK2020  is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden of voor gevolgschade door verkeerd gebruik of door een voor ANK2020 niet te voorzien gebreK.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.